Munters gör goodwillnedskrivning och ställer in utdelningen

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Orderingången minskade med 4 procent på årsbasis men utfallet på 1.753 Mkr var ändå något bättre än väntat enligt Infront Data.

Omsättningen kom in på 1.834 Mkr, upp 1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 men fortfarande något under förväntan.

Rörelseresultatet är dock en oväntad förlust, minus 256 Mkr istället för det positiva resultat om 127 Mkr som analytikerna väntat sig. Det inkluderar en goodwillnedskrivning om 323 Mkr relaterade till affärsområdet Data Centers.

Även utan nedskrivningen var Munters resultat något läge än väntat. Det justerade resultatet uppgick till 154 Mkr, ned 11,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent, ned 1,2 procentenheter på årsbasis.

Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om totalt 31 Mkr, varav merparten eller 22 Mkr är kostnader för den tidigare vd:n John Peter Leesis avgångsvederlag.

I en kommentar skriver bolagets tillförordnade vd Johan Ek att Munters inte presterat enligt förväntan sedan börsnoteringen i maj 2017.

”Under de senaste två åren har nettoomsättningstillväxten legat på en relativt god nivå, medan vinster och marginaler har legat under förväntningarna inom alla Munters affärsområden, och framför allt inom Data Centers”, skriver Johan Ek.

Bolaget presenterar nu en ny strategi i tre faser. I den första fasen omstruktureras bolaget i två affärsområden, Air Treatment och Aghort. Affärsområdena Data Centers och Mist Elimination kommer att integreras i Air Treatment.

Dessutom planerar Munters att stänga Data Centers fabrik i Belgien. Enligt Johan EK är utsikterna för en etablering av verksamheten på den europeiska marknaden begränsade av både prispress och överkapacitet.

”Vårt fokus framåt kommer primärt att vara på den amerikanska Data Centers-marknaden där det finns en affärsmässigt stabilare bas för att uppnå en lönsam tillväxt. Detta inkluderar etablerade kundrelationer och tidigare uppnådda prestationer i den amerikanska marknaden som utgör en bra grund”, skriver Johan Ek.

I en andra fas kommer Munters under 2019 fokusera på lönsamhetsåtgärder, bland annat översyn av prissättningen och fortsatta förbättringar av affärsområdesorganisationerna.

I en tredje fas skiftar fokus över på att öka tillväxten med tonvikt på områden där efterfrågan bedöms som både solid och långsiktigt stark.

Totalt bedöms programmet ge kostnadsbesparingar på 160 Mkr. Nedläggningen av fabriken i Belgien väntas ge besparingar på 50 Mkr årligen. Engångskostnaderna för programmet uppskattas till 350 Mkr varav 60 procent kommer tas under den första halvan av 2019. och resten under den andra halvan av året.

Munters skuldsättningsgrad väntas öka tillfälligt under 2019 som en följd av programmet och bolaget har erhållit dispenser från bankerna. Enligt Johan Ek ska skuldsättningsgraden dock logga i linje med skuldsättningsmålet på medellång sikt.

Fortsatta förluster inom Data Centers väntas tynga det första kvartalet i år där resultatet väntas minska på årsbasis.

”Som en effekt av de nu påbörjade effektiviseringsåtgärderna förväntar vi oss ett betydligt förbättrat justerat EBITA för koncernen för helåret 2019”, skriver Johan Ek.